Radca Prawny

 

1.  Radca prawny zajmuje w strukturze urzędu stanowisko odpowiadające rangą stanowisku głównego specjalisty.

 

2. Do zadań  Radcy Prawnego należy w szczególności:

1)   opiniowanie  pod  względem   prawnym    projektów   aktów   prawnych organów gminy,

2)   obsługa prawna organów gminy, doradztwo prawne na rzecz komórek  organizacyjnych Urzędu,

3)   prowadzenie spraw zastępstwa procesowego przed sądami i występowanie w charakterze pełnomocnika Wójta

    oraz Urzędu przed innymi organami orzekającymi,

4)   opiniowanie projektów umów, porozumień, pełnomocnictw, upoważnień,

5)   udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Rady, Wójta oraz komórek

    organizacyjnych Urzędu,

6) przekazywanie pracownikom Urzędu informacji o ukazujących się i nowelizowanych aktach prawnych 

   związanych z działalnością gminy i Urzędu.

 

3. Przy załatwiania spraw Radca prawny używa symbolu „RP”.