1. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
 1) w zakresie ewidencji ludności:

  a) prowadzenie rejestru mieszkańców w formie systemu teleinformatycznego,

  b) wprowadzanie danych do rejestru pesel,

  c) prowadzenie postępowań w sprawach zameldowania i wymeldowania z pobytu stałego 
i czasowego trwającego ponad 3 miesiące,

  d) meldowanie cudzoziemców oraz obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt  czasowy oraz stały,

  e) udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru pesel,

  f) wydawanie zaświadczeń dotyczących pobytu stałego i czasowego,

  g) prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz sporządzanie spisu wyborców;

 2) w zakresie rejestru dowodów osobistych:
  a) obsługa dowodów osobistych.

  b) prowadzenie dokumentacji sporządzonej w formie papierowej w postaci kopert dowodowych, 

  c) udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym;

 3) w zakresie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony RP oraz spraw obronnych:

  a) sporządzanie i prowadzenie rejestru osób, podlegających kwalifikacji wojskowej oraz przeprowadzanie rejestracji tych osób,

  b) uczestniczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu kwalifikacji wojskowej,
 
  c) prowadzenie spraw / dokumentacji związanych z wydawaniem decyzji wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,

  d) opracowywanie dokumentacji związanej z nakładaniem świadczeń osobistych i rzeczowych,

  e) prowadzenie dokumentacji oraz realizowanie przedsięwzięć do przeprowadzania akcji kurierskiej,

  f) prowadzenie (we współpracy z Referatem Organizacyjnym) spraw z zakresu reklamowania radnych;

  g) opracowanie wytycznych oraz planu zasadniczych zamierzeń w zakresie wykonywania zadań obronnych,

  h) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

  i) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania gminy, a także stosownych programów obronnych,

 j) opracowywanie i aktualizacja planu przygotowań służby zdrowia gminy na potrzeby obronne, 

  k) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania wójta, 

  l) opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego w/w regulamin w życie, 

  ł) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru, 

  m) planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych;

 4) w zakresie spraw obywatelskich i społecznych:

  a) prowadzenie spraw repatriantów (zasady i tryb udzielania pomocy repatriantom i członkom ich rodzin),

  b) prowadzenie postępowań w sprawie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej na obszarze gminy oraz nadzór nad ich prowadzeniem,

  c) korespondencja z placówkami konsularnymi,

  d) współpraca z  Urzędem Statystycznym  w organizacji powszechnych spisów ludności,

  e) prowadzenie spraw w zakresie zgromadzeń i imprez masowych,

  f) koordynowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej;

 5) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii:

  a) przygotowanie projektów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

  b) przygotowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

  c) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

  d) opracowywanie zasad oraz sposobu realizacji zadań z zakresu realizacji ww. programów,

  e) współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji programów,

  f) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami w zakresie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

  g) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (przygotowanie posiedzeń oraz realizacja postanowień Komisji);

 6) w zakresie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym:

  a) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

  b) opracowanie i aktualizacja planów reagowania kryzysowego oraz realizacja tych planów,

  c) realizowanie polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową,

  d) planowanie działań i przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom i minimalizujących skutki,

  e) przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;

 7) w zakresie spraw związanych z obroną cywilną

  a) opracowanie bieżąca aktualizacja planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowywaniem planów i dokumentów dotyczących realizacji przedsięwzięć OC przez podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne, 

  b) nadzorowanie tworzenia formacji obrony cywilnej, ich wyposażenia i utrzymania w gotowości do działania, 

  c) planowanie szkolenia i ćwiczeń w zakresie OC z kadrą kierowniczą Urzędu, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz formacji obrony cywilnej, 

  d) organizowanie i realizowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony, 

  e) organizacja i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy, 

  f) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz OC, 

  g) kierowanie przygotowaniem i realizacją ewakuacji (przyjęcia) ludności,

  h) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt OC i środki ochrony ludności oraz gospodarka tym sprzętem;

 8) w zakresie działalności gospodarczej:

  a) wprowadzanie do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi do CEIDG,

  b) udostępnianie danych z ewidencji działalności gospodarczej :

 9) koordynowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

 10) przygotowanie dokumentacji związanej z wydaniem zezwolenia na wykonywanie przewozów w transporcie drogowym – przewóz osób;

 11) w zakresie zdrowia: 

  a) realizacja programów wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, 

  b) opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych   potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy;

 12) w zakresie sportu: 

  a) przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu sportu (przygotowanie konkursu, rozstrzygnięcie, przygotowanie umów, kontrola, rozliczenie),

  b) współpraca z klubami sportowymi.

2. Przy załatwianiu spraw Referat Spraw Obywatelskich używa symbolu „SO”.