ZAKRES ZADAŃ REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH

  1. Sprawy związane z ewidencją ludności: zameldowania, wymeldowania, wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności.
  2. Wydawanie dowodów osobistych .
  3. Prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych.
  4. Współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy.
  5. Przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych.
  6. Sporządzanie list poborowych podlegających obowiązkowi stawienia się do poboru, wzywanie ich do zgłoszenia się do poboru, ustalanie przyczyn nie zgłoszenia się poborowych, współpraca z właściwą powiatową komisją poborową w zakresie spełniania przez poborowych powszechnego obowiązku obrony RP.
  7. Zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, opracowywanie i realizacja Gminnego Programu, współpraca z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  8. Realizowanie wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej zadań a przede wszystkim ponoszenie kosztów utrzymania ochotniczych straży pożarowych, podejmowanie działań mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.