W Referacie Geodezji Gospodarki Gruntami i Rolnictwa można załatwić sprawy związane z:

 • komunalizacją mienia
 • dzierżawą mienia komunalnego
 • przekazywaniem nieruchomości komunalnych w najem, użytkowanie i użyczenie
 • prowadzeniem rejestrów gruntów komunalnych
 • sprzedażą nieruchomości komunalnych w drodze przetargów i w drodze bezprzetargowej
 • wydawaniem zaświadczeń o istnieniu niemieckich gospodarstw rolnych podczas okupacji
 • nadawaniem numerów porządkowych nieruchomości
 • zatwierdzaniem podziałów gruntów przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i przejmowanie przez gminę gruntów wydzielanych przy podziale pod nowe publiczne drogi gminne
 • prowadzeniem wykupów nieruchomości niezbędnych na cele infrastruktury gminy
 • dokonywaniem okresowych i doraźnych sprawozdań z zakresu gospodarki gruntami
 • rozgraniczeniami gruntów
 • wydawaniem oświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym
 • zapobieganiem zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającego na grunty sąsiednie
 • wydawanie zezwoleń na uprawę maku
 • przeprowadzaniem kwartalnych spisów rolnych
 • opiniowaniem podań dot. wymięknięć lub suszy na gruntach rolników prywatnych
 • prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych
 • ustalanie zasad określania czynszów najmu lokali mieszkalnych
 • opracowywanie strategii rozwoju mieszkalnictwa
 • prowadzenie spraw związanych z przydziałem mieszkań, zamianą, podnajmem, zmianą głównego najemcy, ewidencjonowanie komunalnych zasobów mieszkaniowych
 • nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej
 • prowadzenie ewidencji obiektów miejsc pamięci narodowej