Referat Rozwoju Gospodarczego

1.Do zadań Referatu Rozwoju Gospodarczego należy w szczególności:

 1) prowadzenie spraw z zakresu inwestycji i remontów, w tym:

  a) koordynacja i nadzór nad opracowywaniem w fazie przedprojektowej następujących dokumentów:
      założeń i koncepcji przyszłych inwestycji, innych dokumentów i opracowań przewidzianych prawem;

  b) koordynacja i nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych gminy w zakresie wynikającym
      z aktualnego budżetu gminy, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii rozwoju gminy;

  c) przygotowanie i nadzorowanie inwestycji i remontów w zakresie: budynków, nadzorowanie inwestycji
      sieci kanalizacji sanitarnej,  deszczowej, sieci wodociągowej, dróg, chodników i placów, terenów
      zielonych i rekreacyjno-sportowych, oświetlenia ulic i placów wraz  z wykonaniem niezbędnej
      dokumentacji formalno-prawnej;

  d) rozliczanie pod względem finansowym prowadzonych inwestycji i remontów;

  e) przygotowywanie dokumentacji końcowej i oddawanie zakończonych inwestycji,

  f) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie
      remontów i inwestycji,

 2) w zakresie administrowania drogami należy, w szczególności:

  a) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

  b) koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych,

  c) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i zjazdy z dróg  gminnych oraz
      pobieranie opłat i kar pieniężnych,

  d) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie
     uprawnionym organom,

  e) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem
      ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  f) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu
     oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
     bezpieczeństwa osób lub mienia,

  g) planowanie, finansowanie bieżącego utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego;, w tym przyjmowanie
      i prowadzenie harmonogramu budowy oświetleń drogowych;

  h) nadzór nad konserwacją oświetlenia drogowego.

 3) w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

  a) prowadzenie spraw z zakresu przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
      oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

  b) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

  c) wydawanie zawiadomień o przeznaczeniu terenu na podstawie obowiązujących planów
      zagospodarowania przestrzennego,

  d) wydawanie zaświadczeń o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

  e) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz studium,

  f) przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,

  g) przygotowywanie decyzji o  warunkach zabudowy i publicznego,

  h) prowadzenie procedury dotyczącej wydawania decyzji w sprawie opłaty planistycznej,

  i) opiniowanie zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,

  j) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych przez gminy 
     sąsiednie,

  k) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentach zawierających informację
      o środowisku i jego ochronie,

  l) opiniowanie i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin;

 4) w zakresie udzielania zamówień publicznych - kompleksowa obsługa komórek organizacyjnych Urzędu,
     dotycząca realizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych w przedmiocie usług, dostaw i robót
     budowlanych, a w szczególności:

  a) przygotowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielenie
      zamówienia publicznego w zakresie formalno–proceduralnym,

  b) prowadzenie spraw odwołań z zakresu zamówień publicznych,

  c) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,

  d) prowadzenie rejestru wniesionych zabezpieczeń należytego wykonania umowy,

  e) przygotowywanie umów oraz aneksów pod kątem ustawy zamówień publicznych,

  f) prowadzenie korespondencji z Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych,

  g) doradztwo i prowadzenie działalności informacyjnej na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie
     realizacji zamówień publicznych,

 5) w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych:

  a) bieżące monitorowanie działań zewnętrznych umożliwiających pozyskanie środków pozabudżetowych
      krajowych i zagranicznych, w tym unijnych,

  b) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych i ich bieżąca obsługa wraz z końcowym rozliczeniem,

  c) pozyskiwanie i gromadzenie danych niezbędnych do właściwego opracowania wniosku,

  d) bieżące monitorowanie obowiązujących przepisów i aktów prawnych w zakresie pozyskiwania funduszy
      zewnętrznych;

 6) w zakresie wynajmu lokali użytkowych :

  a) sporządzanie umów na wynajem lokali,

  b) naliczanie opłat z tytułu czynszu.

 7) prowadzenie zadań funduszu sołeckiego w zakresie właściwości referatu;

 8) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej;

 9) aktualizowanie strony WWW Urzędu Gminy Gostynin;

10) nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie i zarządzanie systemem
      informatycznym Urzędu oraz odpowiedzialność za jego sprawne działanie.

2. Przy załatwianiu spraw Referat Rozwoju Gospodarczego używa symbolu „RG”.