Sprawy budownictwa i urządzeń komunalnych

  1. Budynki gminne
   1.1 Prowadzenie spraw z zakresu robót inwestycyjnych i remonty budynków 1.2 Prowadzenie spraw z zakresu eksploatacji i utrzymania technicznego budynków 1.3.Prowadzenie spraw dot. adaptacji lokali na cele mieszkaniowe i inne.
  2. Drogi publiczne gminne
   2.1 Opracowanie projektów sieci drogowej , planów finansowania oraz pełnienie funkcji inwestora
   2.2 Koordynacja prac związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających i innych urządzeń związanych z gospodarowaniem drogami
   2.3 Koordynacja robót w pasie drogowym dróg publicznych
   2.4 Prowadzenie ewidencja dróg i obiektów mostowych, mapy dróg
   2.5 Zarządzanie gruntami w pasie drogowym
   2.6 Opiniowanie wniosków w sprawie przejęcia dróg na wniosek gminy
   2.7 Opiniowanie wniosków w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi publiczne
   2.8 Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia dróg

2.9.Zajęcie pasa drogowego w sposób szczególny

2.10.Koordynacja prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w pasach drogowych

2.11.Koordynacja zimowego utrzymania dróg

2.12. Opiniowanie wniosków na umieszczanie reklam w pasach dróg gminnych

3.Oświetlenie ulic, placów i dróg
3.1 Prowadzenie spraw z zakresu remontu i modernizacji oświetlenia dróg i placów
3.2.Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego
3.3. Opiniowanie wniosków na umieszczanie reklam na słupach oświetlenia ulicznego

4.Miejsca pamięci narodowej

4.1. Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych i miejsc pamięci narodowej
4.2.Prowadzenie ewidencji obiektów miejsc pamięci narodowej


Sprawy gospodarki mieszkaniowej

 1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi własność gminy
  a) prowadzenie spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych b)ustalenie zasad określenia czynszów najmu lokali mieszkalnych c)opracowywanie strategii rozwoju mieszkalnictwa, d)prowadzenie spraw związanych z przydziałem mieszkań, zamianą, podnajmem, zmianą głównego najemcy, ewidencjonowanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, e)współpraca z referatem geodezji, gospodarki gruntami i rolnictwa w zakresie sprzedaży lokali mieszkalnych, f)prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem lokalami użytkowymi, g) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zasobów komunalnych.

2. Z zakresu dodatków mieszkaniowych:

a)rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 • - ustalanie prawa do otrzymania dodatku zgodnie z ustawowymi kryteriami,
 • - obliczanie wysokości przyznanego dodatku,

przygotowywanie decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego,

weryfikacja wiarygodności deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz kontrola regulowania na bieżąco należności za zajmowany lokal przez osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy,

przygotowywanie wniosków do wojewody o przyznanie dotacji celowej na dodatki mieszkaniowe, rozliczanie przyznanych dotacji.

Sprawy ewidencji działalności gospodarczej oraz sieci komputerowej

1. Z zakresu działalności gospodarczej:

 1. ewidencja działalności gospodarczej ( wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji, o jej wykreśleniu i zmianie zakresu działalności oraz prowadzenie rejestru ewidencjonowanych przedsiębiorców),
 2. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zaświadczeń o uiszczeniu opłaty za korzystanie z zezwoleń oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
 3. wydawanie zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówkami osobowymi.
 4. wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez masowych

2. Z zakresu administrowania siecią komputerową:

 1. ogólny nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego,
 2. prowadzenie szkoleń osób obsługujących sprzęt komputerowy,
 3. modyfikowanie parametrów pracy oprogramowania systemowego,
 4. współpraca z jednostkami informatycznymi w zakresie egzekwowania zobowiązań serwisowych i gwarancyjnych,
 5. zabezpieczenie systemu informatycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883):
 • określanie celów zabezpieczenia sprzętu informatycznego,
 • przeciwdziałanie dostępowi do systemu osób niepowołanych,
 1. nadzór nad tworzeniem i ciągłym aktualizowaniem internetowej strony gminy Gostynin na podstawie dostarczonych materiałów.


  Sprawy gospodarki wodno-ściekowej

  1. Opracowanie rocznych oraz wieloletnich planów inwestycyjnych w zakresie rzeczowym i finansowym
   1.1 Opracowanie i wdrożenie metody aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego
   1.2 Współpraca ze służbami finansowymi w zakresie prognoz budżetu inwestycyjnego i montażu finansowego dla przedsięwzięć inwestycyjnych
   1.3 Koordynacja czynności związanych z procedurą wprowadzania tematów inwestycyjnych do budżetu
   1.4 Monitoring realizacji budżetu inwestycyjnego
  2. Prace przedprojektowe
   3.1 Koncepcja projektowa
   3.2 Decyzja o WZiZT
  3. Prace projektowe
   1. Współdziałanie w przygotowaniu dokumentacji technicznej dla realizowanych zadań inwestycyjnych
   2. Określenie zakresu i merytorycznej części dokumentacji
   3. Projekt budowlano-wykonawczy wraz z częścią kosztorysową
   4. Pozyskanie terenu na cele budowlane
   5. Decyzja o pozwoleniu na budowę
  4. Realizacja inwestycji.
   4.1. Wybór wykonawcy
   4.2. Nadzór inwestorski
   4.3. Nadzór autorski
   4.4. Nadzór administracyjny
   4.5. Wykonawstwo zastępcze prac budowlanych egzekucji administracyjnej w zakresie prawa budowlanego

  4.6. Odbiór zrealizowanych zleceń od wykonawcy                                                         4.7Kontrola merytoryczna faktur inwestycyjnych i remontowych

  1. Rozliczenie zadań inwestycyjnych wraz z przekazaniem środków trwałych na majątek przyszłego użytkownika
  2. Wykazywanie uprawnień z tytułu rękojmi za wady lub z tytułu udzielonej gwarancji
   6.1. Organizowanie przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych zleceń
   1. Egzekwowanie uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji

  Sprawy zagospodarowania przestrzennego

  1. Z zakresu planowania przestrzennego:

  1. analiza potrzeb i wniosków do rocznych i wieloletnich programów pracy w zakresie planowania przestrzennego,
  2. planowanie i ustalanie potrzeb rzeczowych i finansowych w zakresie prac planistycznych i inwestycyjnych,
  3. przygotowanie i opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  4. uzgadnianie projektu planu miejscowego z zainteresowanymi organami administracji państwowej oraz innymi instytucjami,
  5. uzgadnianie z właściwymi organami lokalizacji inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi,
  6. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  7. prowadzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  8. wydawanie postanowień o zgodności z planem do podziału terenu,
  9. przygotowywanie projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów,
  10. udostępnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy skutków wpływu na środowisko przyrodnicze do publicznego wglądu i popularyzacji jego treści,
  11. dokonywanie okresowej oceny skutków zmian i skutków w zagospodarowaniu przestrzennym, wynikających z realizacji planu miejscowego oraz oceny aktualności tego planu,
  12. ocena realizacji planów zagospodarowania przestrzennego,
  13. przygotowywanie i wydawanie opinii, wyrysów oraz wypisów z planów miejscowych.
  14. postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć
   - wydawanie postanowień o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
   - prowadzenie publicznego ogólnodostępnego wykazu danych o środowisku -planowanych przedsięwzięć