1. Do zadań Referatu Finansowego w zakresie budżetu, finansów, podatków i opłat lokalnych należy, w szczególności:

  1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej gminy, z wyodrębnieniem ewidencji księgowej środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych;

  2) opracowanie założeń do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej na kolejny rok budżetowy oraz lata przyszłe;

  3) weryfikowanie składanych przez jednostki budżetowe oraz komórki organizacyjne Urzędu propozycji do projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej;

  4) opracowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami;

  5) opracowanie wieloletniej prognozy finansowej;

  6) opracowanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetu gminy Gostynin;

  7) opracowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania 
z rocznego wykonania budżetu gminy Gostynin;

  8) opracowanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej;

  9) opracowywanie analiz zdolności kredytowych i innych analiz finansowych;

  10) przekazywanie dochodów z zakresu administracji rządowej do Wojewody Mazowieckiego;

  11) przekazywanie w ciągu roku środków dla jednostek budżetowych finansowanych z budżetu gminy w zakresie zadań własnych, zleconych i innych;

  12) dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;

  13) sporządzanie rocznego bilansu z wykonania budżetu gminy;

  14) sporządzanie skonsolidowanego bilansu gminy;

  15) sporządzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego;

  16) prowadzenie spraw związanych z lokowaniem wolnych środków pieniężnych (lokaty terminowe);

  17) dokonywanie płatności przelewowych za zobowiązania gminy Gostynin;

  18) sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i finansowych;

  19) prowadzenie gospodarki kasowej;

  20) prowadzenie rejestru druków ścisłego zarachowania;

  21) prowadzenie ewidencji nabycia towarów i usług; 

  22) prowadzenie spraw związanych z bankową obsługą gminy; 

  23) rozliczanie wyników spisów z natury oraz ujmowanie w księgach różnic inwentarzowych;

  24) przygotowanie projektów zarządzeń wewnętrznych z zakresu rachunkowości; 

  25) prowadzenie rejestru zawartych umów; 

  26) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu gminy z zachowaniem równowagi budżetowej oraz przestrzeganiem zasad dyscypliny budżetowej;

  27) planowanie podatkowych  należności budżetowych, analiza wykonania tych planów;

  28) planowanie wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych;

  29) dokonywanie wymiaru  i zmiany wymiaru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;

  30) prowadzenie i nanoszenie zmian w ewidencji podatników; 

  31) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości zeznań stanowiących podstawę wymiaru podatku od nieruchomości;

  32) przygotowywanie i prowadzenie spraw dot. odwołań podatników od otrzymanych decyzji;

  33) opracowywanie postanowień w sprawie  rozkładania na raty, odraczania, umorzenia podatków i opłat stanowiących w całości dochody gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy;

  34) prowadzenie spraw z zakresu ulg w podatku rolnym, ulg z tytułu zakupu gruntów, ulg inwestycyjnych;

  35) prowadzenie spraw dot. Funduszu Emerytalnego Rolników (okres 01.07.1977r. – 30.09.1993r.);

  36) prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji księgowej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy;

  37) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

  38) sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

  39) sporządzanie sprawozdań o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

  40) sporządzanie sprawozdań o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

  41) sporządzanie sprawozdań o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

  42) sporządzanie sprawozdań uzupełniających o stanie zobowiązań wg. tytułów dłużnych oraz uzupełniające o stanie należności z tyt. papierów wartościowych wg. wartości księgowej,

  43) sporządzanie sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

  44) sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych,

  45) sporządzanie sprawozdań o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego,

  46) wystawianie nakazów płatniczych na podatek rolny, podatek od nieruchomości oraz podatek leśny, 

  47) prowadzenie ewidencji oraz wystawianie decyzji na podatek od środków transportowych,

  48) pobór podatków i innych opłat lokalnych,

  49) prowadzenie księgowości podatkowej,

  50) sporządzanie sprawozdań o nadwyżce/deficycie;

  51) sporządzanie sprawozdań w zakresie udzielonej pomocy publicznej i pomocy de minimis w rolnictwie;  

  52) sporządzanie sprawozdań o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego,

  53) prowadzenie windykacji należności podatkowych i  niepodatkowych należności budżetowych;

  54) przygotowywanie dokumentów celem złożenia do sądu o wpis hipoteki do ksiąg wieczystych podatników;

  55) wystawianie wezwań do zapłaty oraz przygotowywanie dokumentów w celu rozpoczęcia postępowania sądowego;

  56) wystawianie zaświadczeń i informacji m.in. o:

    - niezaleganiu w regulowaniu podatków,

    - figurowaniu w ewidencji podatków,

    - wielkości gospodarstwa rolnego,

    - pomocy de minimis;

  57) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w zakresie aktualizacji danych do prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości,  podatku rolnego, podatku leśnego;

  58) wydawanie informacji dla organów prokuratury i sądów o posiadaniu nieruchomości i opłacaniu  podatku z tego tytułu;

  59) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w zakresie informacji o posiadaniu środków transportowych;  

  60) wystawianie faktur VAT i prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży; 

  61) sporządzanie deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług;

  62) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej;

  63) sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz o zaległościach przedsiębiorców;

  64) prowadzenie spraw funduszu sołeckiego zgodnie z właściwością referatu;

  65) prowadzenie dokumentacji źródłowej niezbędnej do sporządzania list płac,

  66) sporządzanie list płac pracownikom Urzędu, sporządzanie zestawień zbiorczych za cały miesiąc, w tym dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,

  67) sporządzanie i uzgadnianie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS i PFRON,

  68) obliczanie zasiłków chorobowych i innych oraz prowadzenie kart zasiłkowych pracowników Urzędu;

  69) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia, względnie o otrzymywaniu zasiłków,

  70) prowadzenie dokumentacji wymaganej do uzyskania przez pracowników zasiłków chorobowych; 

  71) sporządzanie oraz sprawdzanie wypłat dotyczących umów zleceń oraz umów o dzieło,

  72) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz osób uzyskujących w Urzędzie przychody z innych tytułów;

  73) sporządzanie rocznych informacji podatkowych pracownikom Urzędu oraz osobom uzyskującym w Urzędzie przychody  z innych tytułów;

  74) sporządzanie sprawozdań w zakresie zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;

  75) obsługa funduszu świadczeń socjalnych jednostek zgodnie z obowiązującymi regulacjami,

  76) prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy;

  77) prowadzenie kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych gminy,

  78) obsługa finansowa jednostek pomocniczych Gminy;

  79) obsługa depozytów i oraz lokat należytego zabezpieczenia wykonanych umów;

  80) kontrola obrotów pieniężnych na rachunkach bankowych;

  81) obsługa finansowa zaciągniętych pożyczek i kredytów;

  82) naliczanie prowizji sołeckiej;

  83) sporządzanie sprawozdań GUS;

  84) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Powiatowym Urzędem Pracy, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Skarbowymi, ZUS, KRUS, Krajowym Biurem Wyborczym, Bankami, WFOŚ i GW, PFRON.

2. W referacie finansowym, w zespole d/s oświaty wyodrębnia się stanowisko księgowego d/s oświaty. Kontrolę prowadzenia obsługi szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych prowadzą Wójt i Skarbnik Gminy.

 3. Zadania zespołu d/s  oświaty w szczególności obejmują:

  1) prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej jednostek oświatowych;

  2) organizowanie i prowadzenie obsługi bankowej, prowadzenie księgowości syntetycznej;

  3) sprawdzenie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;

  4) prowadzenie dokumentacji źródłowej niezbędnej do sporządzania list płac;

  5) sporządzanie i organizowanie wypłat wynagrodzeń i dodatków dla pracowników jednostek oświatowych;

  6) sporządzanie zestawień zbiorczych za cały miesiąc, w tym dokonywanie potrąceń pracowniczych;

  7) sporządzanie i uzgadnianie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS i PFRON;

  8) obliczanie zasiłków chorobowych i innych oraz prowadzenie kart zasiłkowych pracowników jednostek oświatowych;

  9) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia, względnie o otrzymywaniu zasiłków,

  10) prowadzenie dokumentacji wymaganej do uzyskania przez pracowników zasiłków chorobowych; 

  11) sporządzanie oraz sprawdzanie wypłat dotyczących umów zleceń oraz umów o dzieło,

  12) dokonywanie zgłoszeń, wyrejestrowań oraz zmian pracowników jednostek i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

  13) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników oraz osób uzyskujących przychody z innych tytułów;

  14) sporządzanie rocznych informacji podatkowych pracownikom jednostek oświatowych oraz osobom uzyskującym przychody  z innych tytułów;

  15) prowadzenie ewidencji składników mienia jednostek oświatowych;

  16) rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego jednostek oświatowych;

  17) opracowywanie we współpracy z kierownikiem jednostki budżetowej planów finansowych tych jednostek i ich aktualizowanie oraz prowadzenie analizy kosztów jednostkowych tych jednostek;

  18) rozliczanie podróży służbowych;

  19) sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych i GUS, do kuratorium, ministerstwa ds. oświaty dla jednostek;

  20) obsługa funduszu świadczeń socjalnych jednostek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi regulaminami;

  21) prowadzenie spraw związanych z nadzorowaniem działalności szkół w zakresie ich organizacji i funkcjonowania,

  22) przygotowanie dokumentacji związanej z zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych szkół,

  23) ocena stanu bazy lokalowej, wyposażenia szkół, oraz planowanie potrzeb w tym zakresie,

  24) przygotowanie dokumentów związanych z tworzeniem bądź likwidacją placówek oświatowych, 

  25) przygotowanie procedury konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły,

  26) prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego nauczycieli, 

  27) prowadzenie spraw związanych z pomocą zdrowotną dla nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej,

  28) przygotowywanie oceny pracy dyrektora szkoły w zakresie przysługującym organowi prowadzącemu szkoły,

  29) prowadzenie systemu informacji oświatowej SIO, 

  30) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki,

  31) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawców kształcących młodocianych pracowników,

  32) prowadzenie spraw związanych z bezpłatnym dostępem do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,

  33) prowadzenie spraw związanych z dojazdem do szkoły uczniów niepełnosprawnych,

  34) współpraca z Kuratorium Oświaty, Ministerstwem Edukacji Narodowej, GUS, ZUS, Urząd Skarbowy, związkami zawodowymi nauczycieli;

  35) wnioskowanie, zgodnie z zapotrzebowaniem na dotacje oraz ich rozliczanie;

  36) wnioskowanie o udział w programach rządowych, ich realizacja oraz rozliczanie.

4. Przy załatwianiu spraw Referat Finansowy używa symbolu „FN”, z zastrzeżeniem spraw z zakresu zadań wymienionych w pkt 3 ust.20 – 36, dla których używa symbolu „OŚ”.