WYDZIAŁ FINANSOWY - PODATKI

 

WYDZIAŁ ZAJMUJE SIĘ:

1.        Księgowość budżetowa - opracowywaniem projektów planów finansowych, prowadzeniem księgowości budżetowej i sporządzaniem sprawozdań.

W związku z powyższym zbiera wnioski do projektu budżetu z referatów i jednostek organizacyjnych sporządzając zestawienia, akceptuje i realizuje przedłożone dokumenty finansowe oraz prowadzi szczegółową księgowość budżetową, a następnie sporządza sprawozdania, analizy realizacji budżetu, które przedkładane są Wójtowi Gminy.

2.        Wymiar i pobór:

-łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek od nieruchomości, rolny   leśny) na podstawie zmian geodezyjnych oraz deklaracji składanych przez podatników (druki deklaracji do otrzymania w pokoju Nr 7).

Na podstawie zmian geodezyjnych i danych zawartych w deklaracji nalicza się podatek.

Podatnik otrzymuje decyzje na łączne zobowiązanie płatne w czterech ratach.              

-podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej                                                                                                          -podatku od środków transportu - podatek nalicza się na podstawie obowiązujących stawek . Podatnik powinien uiścić go bez wezwania w dwóch równych ratach (w terminie do 15 lutego i 15 września)

Podatnik zobowiązany jest zgłosić sprzedaż lub wyrejestrowanie pojazdu przedstawiając umowę sprzedaży lub decyzję wyrejestrowania pojazdu .

            W wydziale wydawane są zaświadczenia o stanie majątkowym i zaświadczenia uprawniające do nabycia bonów paliwowych. Zaświadczenia wydaje się na wniosek zainteresowanego (druki wniosków w pokoju Nr 7 i 9).

            Wydział przyjmuje również opłaty z tytułu dzierżawy działek, najmu lokali na podstawie zawartych umów z Referatem Geodezji i   Rozwoju Gospodarczego. Wpłaty przyjmowane są

  w pokoju Nr 7.

            Wydział wydaje decyzje w sprawach:

umorzenia, odroczenia, zaniechania poboru, rozłożenia na raty w/w podatków.

Zainteresowani powinni złożyć w Sekretariacie Urzędu podanie ze znaczkiem skarbowym. Wydział wystawia decyzje , upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W kasie pokój Nr 7   sprzedawane są znaki skarbowe oraz przyjmowane wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wypłacane dodatki mieszkaniowe.

 

W wydziale rozpatrywane są wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

  • ustalanie praw do otrzymania dodatku zgodnie z ustawowymi kryteriami
  • obliczanie wysokości przyznanego dodatku
  • przygotowywanie decyzji o przyznaniu, bądź odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego
  • weryfikacja wiarygodności deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego oraz kontrola regulowania na bieżąco należności za zajmowany lokal przez osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy