WYDZIAŁ FINANSOWY - PODATKI

 

WYDZIAŁ ZAJMUJE SIĘ:

1.       Księgowość budżetowa - opracowywaniem projektów planów finansowych, prowadzeniem księgowości budżetowej i sporządzaniem sprawozdań.

W związku z powyższym zbiera wnioski do projektu budżetu z referatów i jednostek organizacyjnych sporządzając zestawienia, akceptuje i realizuje przedłożone dokumenty finansowe oraz prowadzi szczegółową księgowość budżetową, a następnie sporządza sprawozdania, analizy realizacji budżetu, które przedkładane są Wójtowi Gminy.

2.       Wymiar i pobór:

-łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek od nieruchomości, rolny  leśny) na podstawie zmian geodezyjnych oraz deklaracji składanych przez podatników (druki deklaracji do otrzymania w pokoju Nr 7).

Na podstawie zmian geodezyjnych i danych zawartych w deklaracji nalicza się podatek.

Podatnik otrzymuje decyzje na łączne zobowiązanie płatne w czterech ratach.             

-podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej                                                                                                         -podatku od środków transportu - podatek nalicza się na podstawie obowiązujących stawek . Podatnik powinien uiścić go bez wezwania w dwóch równych ratach (w terminie do 15 lutego i 15 września)

Podatnik zobowiązany jest zgłosić sprzedaż lub wyrejestrowanie pojazdu przedstawiając umowę sprzedaży lub decyzję wyrejestrowania pojazdu .

            W wydziale wydawane są zaświadczenia o stanie majątkowym i zaświadczenia uprawniające do nabycia bonów paliwowych. Zaświadczenia wydaje się na wniosek zainteresowanego (druki wniosków w pokoju Nr 7 i 9).

            Wydział przyjmuje również opłaty z tytułu dzierżawy działek, najmu lokali na podstawie zawartych umów z Referatem Geodezji i  Rozwoju Gospodarczego. Wpłaty przyjmowane są

 w pokoju Nr 7.

            Wydział wydaje decyzje w sprawach:

umorzenia, odroczenia, zaniechania poboru, rozłożenia na raty w/w podatków.

Zainteresowani powinni złożyć w Sekretariacie Urzędu podanie ze znaczkiem skarbowym (5zł. za podanie i 0,50zł. za każdy załącznik).

Wydział wystawia decyzje , upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

W kasie pokój Nr 7  sprzedawane są znaki skarbowe oraz przyjmowane wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wypłacane dodatki mieszkaniowe na podstawie decyzji wydanych przez Referat Rozwoju Gospodarczego.