WYDZIAŁ FINANSOWY - PODATKI

 

WYDZIAŁ ZAJMUJE SIĘ:

 1. Księgowość budżetowa - opracowywaniem projektów planów finansowych, prowadzeniem księgowości budżetowej i sporządzaniem sprawozdań.
 2. W związku z powyższym zbiera wnioski do projektu budżetu z referatów i jednostek organizacyjnych sporządzając zestawienia, akceptuje i realizuje przedłożone dokumenty finansowe oraz prowadzi szczegółową księgowość budżetową, a następnie sporządza sprawozdania, analizy realizacji budżetu, które przedkładane są Wójtowi Gminy.

 3. Wymiar i pobór:
  • łącznego zobowiązania pieniężnego (podatek od nieruchomości, rolny leśny) na podstawie zmian geodezyjnych oraz deklaracji składanych przez podatników (druki deklaracji do otrzymania w pokoju Nr 7).

   Na podstawie zmian geodezyjnych i danych zawartych w deklaracji nalicza się podatek.

   Podatnik otrzymuje decyzje na łączne zobowiązanie płatne w czterech ratach.

     • podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
     • Podatku od środków transportu - podatek nalicza się na podstawie obowiązujących stawek . Podatnik powinien uiścić go bez wezwania w dwóch równych ratach (w terminie do 15 lutego i 15 września)

   Podatnik zobowiązany jest zgłosić sprzedaż lub wyrejestrowanie pojazdu przedstawiając umowę sprzedaży lub decyzję wyrejestrowania pojazdu .

   W wydziale wydawane są zaświadczenia o stanie majątkowym i zaświadczenia uprawniające do nabycia bonów paliwowych. Zaświadczenia wydaje się na wniosek zainteresowanego (druki wniosków w pokoju Nr 7 i 9).

   Wydział przyjmuje również opłaty z tytułu dzierżawy działek, najmu lokali na podstawie zawartych umów z Referatem Geodezji i Rozwoju Gospodarczego. Wpłaty przyjmowane są w pokoju Nr 7.

   Wydział wydaje decyzje w sprawach:

   umorzenia, odroczenia, zaniechania poboru, rozłożenia na raty w/w podatków.

   Zainteresowani powinni złożyć w Sekretariacie Urzędu podanie ze znaczkiem skarbowym (5zł. za podanie i 0,50zł. za każdy załącznik).

   Wydział wystawia decyzje , upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

   W kasie pokój Nr 7 sprzedawane są znaki skarbowe oraz przyjmowane wpłaty z tytułu podatków i opłat oraz wypłacane dodatki mieszkaniowe na podstawie decyzji wydanych przez Referat Rozwoju Gospodarczego.