Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 i § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się przerwy w funkcjonowaniu punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gostynin na rok szkolny 2023/2024 w terminach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gostynin www.bip.gminagostynin.pl oraz na stronach internetowych i na tablicach ogłoszeń szkół.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie; Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Teodorowie; Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Zwoleniu; Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku; Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów 
1 grudnia 1939 r. w Emilianowie; Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Lucieniu; Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku; Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Solcu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Gostynin

/-/ Edmund ZielińskiZałączniki:

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 146