Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.  z 2023 r. poz. 40), art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) i § 4 ust. 2 Uchwały Nr 326/XLI/2014 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Gostynin ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 2548 ) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Dokonuje się wyboru i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert ogłoszonego Zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Gostynin z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu na terenie gminy Gostynin w roku 2023.

2. Wykaz podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z kwotami dotacji oraz uzasadnieniem wyboru stanowi załącznik do zarządzenia.


§ 2


Termin realizacji zadania publicznego zostanie określony w umowie.

§ 3

Ogłoszenie o wynikach konkursu publikuje się poprzez jego zamieszczenie:

    1)     w Biuletynie Informacji Publicznej;

    2)    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin

    3)    na stronie internetowej gminy Gostynin www.gminagostynin.pl/.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Gostynin.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Gostynin

/-/ Edmund Zieliński 

 

 

 

 Załączniki:

Zarządzenie nr 31/2023
Obwieszczenie Wójta Gminy Gostynin