I.                     Organ prowadzący: 

GMINA GOSTYNIN z siedzibą 09-500 Gostynin, ul. Rynek 26

II.                   Nazwa i adres szkoły:

1. Szkoła Podstawowa w Teodorowie, Krzywie 48, 09-500 Gostynin

III.                 Wymagania dotyczące kandydatów na stanowisko dyrektora

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 i § 12 w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).

IV.                 WYMAGANE DOKUMENTY

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a)       uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

b)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-         stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-         stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-         stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

c)       oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-         imię (imiona) i nazwisko, 

-         datę i miejsce urodzenia, 

-         obywatelstwo;

-         miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

d)       poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

e)       poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f)        w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672) lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

g)       poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h)       oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i)         oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j)         oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 289; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320);

k)       oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

l)         poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

m)     poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

n)       w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 935 i poz. 1116) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574; zm.: Dz. U. 
z 2022 r. poz. 655, poz. 1010 i poz. 1079), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.);

o)       oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

p)      ponadto kandydat winien dołączyć klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być przez niego własnoręcznie podpisane i opatrzone datą a w przypadku kopii posiadać podpisaną (na każdej stronie dokumentu) przez kandydata klauzulę: „stwierdzam  zgodność z oryginałem”. 

Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. IV pkt 4 lit. d-g, l i m. 

Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska, należy dołączyć stosowne dokumenty potwierdzające ich zmiany.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo zażądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

V.                   INFORMACJA O SPOSOBIE I TERMINIE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty zawierające komplet wymaganych dokumentów należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska kandydata oraz adresem zamieszkania oraz dopiskiem:

"Konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej w Teodorowie” w terminie do dnia 28 czerwca 2022 r. do godziny 15.30 pod adresem: URZĄD GMINY GOSTYNIN ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin (Sekretariat pok. nr 1). W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Sekretariatu Urzędu Gminy Gostynin.

2. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

3. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

VI.                 INFORMACJA O SPOSOBIE POWIADOMIENIA KANDYDATÓW O TERMINIE  I MIEJSCU PRZEPROWADZENIA POSTEPOWANIA KONKURSOWEGO

1.Konkurs przeprowadzi Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Gostynin. 

2.Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów. 

3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Kandydat zgłasza się do konkursu z dokumentem tożsamości.