Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2
Wersja nr 1
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.06.2022 nr 2022/BZP 00190289/01/P
(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu […] nr […])
1
Zamawiający:
Nazwa: Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu Krajowy numer identyfikacyjny:
2 9710728052
Adres: Solec 39C
Miejscowość: Gostynin Kod pocztowy: 09-500 Kraj: Polska
Adres strony internetowej: www.gminagostynin.pl
Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zksolec.eu Numer telefonu kontaktowego: +48 24 235 3091
Rodzaj zamawiającego:
3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka budżetowa
1 Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
2 Numer NIP lub REGON.
3 Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:
1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka
budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład
opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych;
2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) inny zamawiający (proszę określić).
1. Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia
4
Orientacyjna wartość
zamówienia
5
Przewidywany termin wszczęcia
postępowania
6
Informacje dodatkowe
7
Informacja na temat
aktualizacji
8
1 2 3 4 5 6 7
2 . D O S T A W Y
1.2.1
Dostawa kruszywa łamanego z
przeznaczeniem do wbudowania w
drogi gminne
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275
pkt 1 ustawy
301 000,00 PLN II kwartał
Zamówienie jest
odpowiednie dla MŚP:
TAK
Zamówienie strategiczne
(zielone, społeczne,
innowacyjne): NIE
Zamówienie zastrzeżone:
NIE
Charakter zamówienia:
zamówienia klasyczne
4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
2) tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
3) tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
4) partnerstwo innowacyjne;
5) negocjacje bez ogłoszenia;
6) zamówienie z wolnej ręki;
7) konkurs;
8) umowa ramowa.
5 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
6 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
7 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
8 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.
2. Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
Pozycja Planu Przedmiot zamówienia
Przewidywany tryb albo procedura
udzielenia zamówienia
9
Orientacyjna wartość
zamówienia
10
Przewidywany termin wszczęcia
postępowania
11
Informacje dodatkowe
12
Informacja na temat
aktualizacji
13
1 2 3 4 5 6 7
9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:
1) przetarg nieograniczony;
2) przetarg ograniczony;
3) negocjacje z ogłoszeniem;
4) dialog konkurencyjny;
5) partnerstwo innowacyjne;
6) negocjacje bez ogłoszenia;
7) zamówienie z wolnej ręki;
8) konkurs;
9) umowa ramowa;
10) dynamiczny system zakupów.
10 Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
11 Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
12 Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
13 Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji plan