W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Powrót

Klauzula informacyjna dla pracownika Urzędu Gminy Gostynin

Klauzula informacyjna dla pracownika Urzędu Gminy Gostynin

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), w związku z naszą współpracą, szanując Pani/Pana prywatność oraz dbając o to, aby Pani/Pan wiedziała/ł kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić.

1.       Informacje dotyczące administratora danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Gostynin jest Gmina Gostynin z siedzibą  przy ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin, reprezentowana przez Wójta Gminy Gostynin. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: aod@gminagostynin.pl.

2.       Inspektor ochrony danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Gostynin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: iod@gminagostynin.pl.

3.       Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych na nas ciążących takich jak  np. prowadzenie akt pracowniczych oraz ich archiwizacji, ewidencjonowanie czasu pracy, a także celem prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych,

-         art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,

-         art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana jednoznacznej i dobrowolnej zgody, np. zgoda na przetwarzanie prywatnego numeru telefonu.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w obowiązujących  przepisów prawa, tj. w :

1)       art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U.  z  2018 r. poz. 917),

2)       § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 894 ze zm.),

3)       art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (tekst jedn. Dz. U.  z  2018 r. poz. 1260).

Nie żądamy podania innych danych, niż to wynika z wyżej wymienionych przepisów, gdyby jednak Pani/Pan podała/ł dobrowolnie takie dane, winna/winien Pani/Pan wyrazić zgodę na ich przetwarzanie.

Jeżeli wskutek współpracy będziemy zmuszeni przetwarzać Pani/Pana dane szczególne, to podstawą prawną ich przetwarzania będzie:

-         art. 9 ust.2 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa pracy, np. dokumentowanie   niezdolności do pracy, prowadzenie dokumentacji BHP, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

-         art. 9 ust.2 lit. h RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne  do oceny zdolności pracownika do pracy, np. dokumentowanie badań wstępnych i okresowych pracowników,  

-         art. 9 ust.2 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji procesu zatrudnienia, tj.: realizacji obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą jako pracodawcy, takich jak prowadzenie i przechowywanie akt pracowniczych, wypłata wynagrodzenia, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego, obowiązek podatkowy, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeżeli takie się pojawią.  

4.       Komu przekazujemy Państwa dane ?

W związku z przetwarzaniem danych w celu realizacji procesu zatrudnienia będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie:

a)       naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

b)       podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu zajmującym się obsługą informatyczną i prawną naszego urzędu,

c)       innym administratorom: Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i innym, jeśli obowiązują nas do tego przepisy prawa.

 

5.       Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Gminy Gostynin w formie papierowej i elektronicznej  przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jakim jest proces zatrudnienia,  lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6.       Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Panu prawo do:

a)       dostępu do treści danych osobowych (informacji o przetwarzanych przez nas danych oraz  uzyskania kopii tych danych), 

b)       sprostowania (poprawienia) danych,

c)       usunięcia danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których przetwarzamy  dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

d)       ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku),

e)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których posiadamy uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

W przypadkach, w których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.       Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do realizacji procesu zatrudnienia, a wymóg podania przez Panią/Pana tych danych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa, przywołanych w pkt 3.

Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

8.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9.       Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane.

10.    Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej

i potwierdzam odbiór jednego egzemplarza niniejszej klauzuli:

 

 

 

 …………………………………………………………………..

/data i czytelny podpis pracownika/

Powiadom znajomego