W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Gostynin

ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
pow. gostyniński
woj. mazowieckie

tel.: +48 24 236 07 50
fax: +48 24 236 07 69

ePUAP: /nu6a6ae677/skrytka
e-mail: ug@gminagostynin.pl
Strona internetowa: www.gminagostynin.pl

NIP URZĘDU: 971-02-95-009
REGON URZĘDU: 610022854
NIP GMINY: 971-065-94-40

Przetarg ustny nieograniczony: Miałkówek 3, 09-500 Gostynin

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11 i poz. 234) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 poz. 1698) – Wójt Gminy Gostynin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków i budowli zlokalizowanych na działce, ustanowionego do dnia 5 grudnia 2089 r. na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Lp. Miejscowość
i nr działki

Powierzchnia działki w ha Nr księgi
wieczystej
Przeznaczenie nieruchomości Cena
wywoławcza
Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia
1. Miałkówek
  dz. 116
7,81 PL1G /00005356/1 Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość  nie podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin przyjętym Uchwałą Nr 68/X/2003 Rady Gminy Gostynin z dnia 09.07.2003 r. zmienionego Uchwałą Nr 37/VI/2011 Rady Gminy Gostynin z dnia 31.03.2011 r. przedmiotowa działka znajduje się na terenach zabudowanych i preferowanych do rozbudowy – obszary przekształceń i intensyfikacji istniejących   układów osadniczych wg. dominującej funkcji  letniskowej i turystycznej.
Ponadto nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
Nieruchomość jest zabudowana budynkami wypoczynkowymi wraz z obiektami towarzyszącymi funkcji rekreacyjnej nieruchomości.
W przeszłości przeznaczona była do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.
Obecnie nie jest użytkowana. Porośnięta jest drzewami i krzewami.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej nawierzchnią asfaltową.        
2.500.000,00 zł Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa wynosi 28 538,00 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Gostynin przy ul. Rynek 26, dnia  18 października 2021 roku o godz. 12.00  w pokoju nr 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (10 % ceny wywoławczej) w formie pieniężnej w wysokości 250.000,00 zł.  z podaniem adresu nieruchomości  na dowodzie wpłaty w takim terminie, aby możliwe było stwierdzenie nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano jego wniesienia. Wpłaty wadium można dokonać przelewem na konto tut. Urzędu nr 12 1020 3974 0000 5002 0235 9222 w PKO BP. Osobom, które przetarg przegrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynków.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium w wersji papierowej,

w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport, a w przypadku reprezentowania innej osoby pełnomocnictwo notarialne,

w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa,

w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i formie podanej w ogłoszeniu.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że minimalne postąpienie wynosi nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w następujący sposób:

- kwota płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego, najpóźniej 21 dni po przetargu,

- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste gruntu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku na konto Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi. Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, można uzyskać w Urzędzie Gminy Gostynin, ul. Rynek 26 w pokoju nr 16, tel. 24 236 07 66. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku ważnych uzasadnionych powodów. 

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gostynin w dniu 06.08.2021 r. Ogłoszenie zamieszcza się także w BIP,  na stronie internetowej gminy www.gminagostynin.pl , na portalu www.otoprzetargi.pl  oraz w prasie codziennej ogólnopolskiej.

Załączniki

Powiadom znajomego